On this panorama you can see:

mt. Khiakh; pass Sanibansky (Suargomsky); mt. Kaydzhany Small; mt. Kaydzhany North; mt. Kaydzhany South; pass Chach East; peak Pamyati Karmadontsev (Golubeva); mt. Chachkhokh; mt. Mayli; peak Geodezist; mt. Donchenty; mt. Chizdzhytykhokh;

Russia, North Caucasus, North Osetia, Казбек-Джимарай

0 %