On this panorama you can see:

mt. Khiakh; pass Sanibansky (Suargomsky); mt. Dzherakh-Choch-Kort; pass Sanibansky South; mt. Kaydzhany Small; mt. Kaydzhany North; mt. Kaydzhany South; peak Pamyati Karmadontsev (Golubeva); mt. Chachkhokh; mt. Aulisar; mt. Dzhimara; peak Geodezist; mt. Donchenty; mt. Rekomrag; pass Zeleny (Dargavsky); mt. Tbau Main; mt. Chizdzhytykhokh;

Russia, North Caucasus, North Osetia, Казбек-Джимарай

0 %