In this panorama you can see:

mt. Morg-Syrty, pass Chigordali North, mt. Tserkovnaya, pass Chigordali South, mt. Naz-Ayry, pass Sofiyskoe sedlo, mt. Sofiya, mt. Nadezhda, mt. Dimitrov-100 (Taulan), mt. Pshish, mt. Smirnova, mt. Amanauz-Bashi, mt. Razlomistaya (Razdelnaya), mt. Zakzan-Syrt, mt. Dukka, pass Pkhiya, pass Fedoseeva, peak Dinnika,

mountain Morg-Syrty, pass Chigordali North, mountain Tserkovnaya, pass Chigordali South, mountain Naz-Ayry, pass Sofiyskoe sedlo, mountain Sofiya, mountain Nadezhda, mountain Dimitrov-100 (Taulan), mountain Pshish, mountain Smirnova, mountain Amanauz-Bashi, mountain Razlomistaya (Razdelnaya), mountain Zakzan-Syrt, mountain Dukka, pass Pkhiya, pass Fedoseeva, peak Dinnika,

South slope of Dinnika peak

Russia, Karachaevo-Cherkesiya, Arkhyz

425