In this panorama you can see:

mt. Khiakh, pass Sanibansky (Suargomsky), mt. Kaydzhany Small, mt. Kaydzhany North, mt. Kaydzhany South, pass Chach East, peak Pamyati Karmadontsev (Golubeva), mt. Chachkhokh, mt. Kazbek, mt. Mayli, peak Pastukhova, peak Geodezist, mt. Shaukhokh, mt. Donchenty, pass Kakadursky, mt. Kariukhokh Main, mt. Uatsillakhokh, mt. Tbau Main, mt. Tbau Central, mt. Tbau East, mt. Chizdzhytykhokh, pass Zeleny (Dargavsky),

mountain Khiakh, pass Sanibansky (Suargomsky), mountain Kaydzhany Small, mountain Kaydzhany North, mountain Kaydzhany South, pass Chach East, peak Pamyati Karmadontsev (Golubeva), mountain Chachkhokh, mountain Kazbek, mountain Mayli, peak Pastukhova, peak Geodezist, mountain Shaukhokh, mountain Donchenty, pass Kakadursky, mountain Kariukhokh Main, mountain Uatsillakhokh, mountain Tbau Main, mountain Tbau Central, mountain Tbau East, mountain Chizdzhytykhokh, pass Zeleny (Dargavsky),

Pass Zeleny (Dargavsky) from the height of bird flight

Russia, North Osetia, Kazbek-Dzhimaray

238,manukiantc