In this panorama you can see:

mt. Chizdzhinkhokh, mt. Khiakh, mt. Kaydzhany Small, mt. Kaydzhany North, mt. Kaydzhany South, peak Pamyati Karmadontsev, mt. Chachkhokh, peak Polyakova, mt. Mayli, pass 50 let SSSR, pass Mayli-Suatisi, mt. Donchenty,

mountain Chizdzhinkhokh, mountain Khiakh, mountain Kaydzhany Small, mountain Kaydzhany North, mountain Kaydzhany South, peak Pamyati Karmadontsev, mountain Chachkhokh, peak Polyakova, mountain Mayli, pass 50 let SSSR, pass Mayli-Suatisi, mountain Donchenty,

Kani village

Russia, North Osetia, Kazbek-Dzhimaray

518