In this panorama you can see:

mt. Arzi, peak Gori, peak Shan, mt. Kaydzhany Small, mt. Kaydzhany North, mt. Kaydzhany South, pass Chach East, peak Pamyati Karmadontsev (Golubeva), pass Chach Central, mt. Chachkhokh, mt. Kazbek, mt. Kazbek West, peak Polyakova (OZhD), peak Spartak Kazbeksky, pass Zeleny (Dargavsky), mt. Mayli, peak Pastukhova, pass Mayli-Suatisi, mt. Dzhimara, mt. Shaukhokh, mt. Zaygalan, mt. Donchenty, mt. Syrkhubarzond, mt. Kariukhokh Main, mt. Tbau Main, mt. Chizdzhytykhokh, mt. Kuardzhin Central, mt. Stolovaya, mt. Khiakh, pass Sanibansky (Suargomsky),

mountain Arzi, peak Gori, peak Shan, mountain Kaydzhany Small, mountain Kaydzhany North, mountain Kaydzhany South, pass Chach East, peak Pamyati Karmadontsev (Golubeva), pass Chach Central, mountain Chachkhokh, mountain Kazbek, mountain Kazbek West, peak Polyakova (OZhD), peak Spartak Kazbeksky, pass Zeleny (Dargavsky), mountain Mayli, peak Pastukhova, pass Mayli-Suatisi, mountain Dzhimara, mountain Shaukhokh, mountain Zaygalan, mountain Donchenty, mountain Syrkhubarzond, mountain Kariukhokh Main, mountain Tbau Main, mountain Chizdzhytykhokh, mountain Kuardzhin Central, mountain Stolovaya, mountain Khiakh, pass Sanibansky (Suargomsky),

South ridge of Chizdzhytykhokh mount

Russia, North Osetia, Kazbek-Dzhimaray

520,manukiantc