In this panorama you can see:

mt. Arzi, peak Gori, mt. Shan Main, mt. Kaydzhany Small, mt. Kaydzhany North, mt. Kaydzhany South, pass Chach East, peak Pamyati Karmadontsev, pass Chach, mt. Chachkhokh, mt. Kazbek, mt. Kazbek West, peak Polyakova, peak Spartak Kazbeksky, pass Dargavsky, mt. Mayli, peak Pastukhova, pass Mayli-Suatisi, mt. Dzhimara, mt. Shaukhokh, mt. Zaygalan, mt. Donchenty, mt. Syrkhubarzond, mt. Kariukhokh, mt. Tbau Main, mt. Chizdzhinkhokh, mt. Kuardzhin Central, mt. Stolovaya, mt. Khiakh, pass Suargomsky,

mountain Arzi, peak Gori, mountain Shan Main, mountain Kaydzhany Small, mountain Kaydzhany North, mountain Kaydzhany South, pass Chach East, peak Pamyati Karmadontsev, pass Chach, mountain Chachkhokh, mountain Kazbek, mountain Kazbek West, peak Polyakova, peak Spartak Kazbeksky, pass Dargavsky, mountain Mayli, peak Pastukhova, pass Mayli-Suatisi, mountain Dzhimara, mountain Shaukhokh, mountain Zaygalan, mountain Donchenty, mountain Syrkhubarzond, mountain Kariukhokh, mountain Tbau Main, mountain Chizdzhinkhokh, mountain Kuardzhin Central, mountain Stolovaya, mountain Khiakh, pass Suargomsky,

South ridge of Chizdzhytykhokh mount

Russia, North Osetia, Kazbek-Dzhimaray

520,manukiantc