In this panorama you can see:

mt. Fetkhuz, mt. Stolovaya, mt. Khiakh, pass Sanibansky (Suargomsky), peak Gori, peak Shan, mt. Kaydzhany Small, mt. Kaydzhany North, mt. Kaydzhany South, pass Chach East, peak Pamyati Karmadontsev (Golubeva), pass Chach Central, mt. Chachkhokh, mt. Kazbek, mt. Kazbek West, peak Spartak Kazbeksky, pass Zeleny (Dargavsky), mt. Mayli, peak Pastukhova, mt. Dzhimara, mt. Shaukhokh, mt. Zaygalan, mt. Donchenty, mt. Syrkhubarzond, mt. Kariukhokh, mt. Tbau Main, mt. Tbau Central, mt. Tbau East, mt. Barzhibyn,

mountain Fetkhuz, mountain Stolovaya, mountain Khiakh, pass Sanibansky (Suargomsky), peak Gori, peak Shan, mountain Kaydzhany Small, mountain Kaydzhany North, mountain Kaydzhany South, pass Chach East, peak Pamyati Karmadontsev (Golubeva), pass Chach Central, mountain Chachkhokh, mountain Kazbek, mountain Kazbek West, peak Spartak Kazbeksky, pass Zeleny (Dargavsky), mountain Mayli, peak Pastukhova, mountain Dzhimara, mountain Shaukhokh, mountain Zaygalan, mountain Donchenty, mountain Syrkhubarzond, mountain Kariukhokh, mountain Tbau Main, mountain Tbau Central, mountain Tbau East, mountain Barzhibyn,

The top of Chizdzhytykhokh mount

Russia, North Osetia, Kazbek-Dzhimaray

521,manukiantc