In this panorama you can see:

mt. Ayulyu, pass Oleny (Ayulyu Upper; Ayulyu South), mt. Dukka-Bashi (Dukka Grand), pass Skalny (Semitsvetny), pass Arkasara (Dukka), pass Dukka North (Karavashkovoy Eleny), pass Bokovoy, pass 2600 (Obkhodnoy; Shalaeva Viktora), mt. Karachayka, mt. Temirkulak,

mountain Ayulyu, pass Oleny (Ayulyu Upper; Ayulyu South), mountain Dukka-Bashi (Dukka Grand), pass Skalny (Semitsvetny), pass Arkasara (Dukka), pass Dukka North (Karavashkovoy Eleny), pass Bokovoy, pass 2600 (Obkhodnoy; Shalaeva Viktora), mountain Karachayka, mountain Temirkulak,

Upper part of the Bolshaya Dukka river valley

Russia, Karachaevo-Cherkesiya, Arkhyz

351