In this panorama you can see:

mt. Kion, mt. Barzuikhokh, mt. Urskhokh West, mt. Urskhokh Central, mt. Urskhokh East, pass Khodsky, mt. Astafkakhokh, mt. Kariukhokh, mt. Tsatskhirikhokh, mt. Sadonvtsek, mt. Surkhkhokh, pass Komdonsky, peak Spasateley, pass Gularvtsek, mt. Kazatkhokh, mt. Khoshkhinkhokh,

mountain Kion, mountain Barzuikhokh, mountain Urskhokh West, mountain Urskhokh Central, mountain Urskhokh East, pass Khodsky, mountain Astafkakhokh, mountain Kariukhokh, mountain Tsatskhirikhokh, mountain Sadonvtsek, mountain Surkhkhokh, pass Komdonsky, peak Spasateley, pass Gularvtsek, mountain Kazatkhokh, mountain Khoshkhinkhokh,

Zgid Upper pass

Russia, North Osetia, Digoriya

166