In this panorama you can see:

pass Oleny, mt. Khiakh, pass Suargomsky, mt. Kaydzhany Small, mt. Kaydzhany North, mt. Kaydzhany South, pass Chach East, peak Pamyati Karmadontsev, pass Chach Central, mt. Chachkhokh, mt. Kazbek, peak Spartak Kazbeksky, mt. Mayli, peak Pastukhova, mt. Dzhimara, mt. Shaukhokh, mt. Donchenty, mt. Syrkhubarzond, pass Arkhonsky, mt. Kariukhokh, mt. Tbau Main, mt. Tbau Central, mt. Tbau East, mt. Barzhibyn, mt. Chizdzhinkhokh,

pass Oleny, mountain Khiakh, pass Suargomsky, mountain Kaydzhany Small, mountain Kaydzhany North, mountain Kaydzhany South, pass Chach East, peak Pamyati Karmadontsev, pass Chach Central, mountain Chachkhokh, mountain Kazbek, peak Spartak Kazbeksky, mountain Mayli, peak Pastukhova, mountain Dzhimara, mountain Shaukhokh, mountain Donchenty, mountain Syrkhubarzond, pass Arkhonsky, mountain Kariukhokh, mountain Tbau Main, mountain Tbau Central, mountain Tbau East, mountain Barzhibyn, mountain Chizdzhinkhokh,

Mount Chizdzhytykhokh. Aerial panorama.

Russia, North Osetia, Kazbek-Dzhimaray

685,manukiantc