In this panorama you can see:

mt. Khiakh, pass Sanibansky (Suargomsky), mt. Dzherakh-Choch-Kort, pass Sanibansky South, mt. Kaydzhany Small, mt. Kaydzhany North, mt. Kaydzhany South, peak Pamyati Karmadontsev (Golubeva), mt. Aulisar, mt. Chachkhokh, mt. Dzhimara, peak Geodezist, mt. Donchenty, mt. Rekomrag, pass Zeleny (Dargavsky), mt. Tbau Main, mt. Chizdzhytykhokh,

mountain Khiakh, pass Sanibansky (Suargomsky), mountain Dzherakh-Choch-Kort, pass Sanibansky South, mountain Kaydzhany Small, mountain Kaydzhany North, mountain Kaydzhany South, peak Pamyati Karmadontsev (Golubeva), mountain Aulisar, mountain Chachkhokh, mountain Dzhimara, peak Geodezist, mountain Donchenty, mountain Rekomrag, pass Zeleny (Dargavsky), mountain Tbau Main, mountain Chizdzhytykhokh,

Saniban Pass (Suargom) with a bird's-eye view

Russia, North Osetia, Kazbek-Dzhimaray

1,manukiantc,#saniba